Image Alt

Eko-szkoły tematyka

Tematyka Eko-szkół

Podczas gdy Siedem Kroków i metodologia Siedmiostopniowa są najważniejszymi aspektami programu Eko-Szkoła, uznaliśmy, że praca z tematami może być również bardzo pomocna w nadaniu programowi jeszcze bogatszej formy.

Na potrzeby analizy środowiskowej opracowano 12 głównych tematów.  Są to:

Bioróżnorodność i przyroda
Analizuje florę i faunę występującą na terenie szkoły i wskazuje metody pozwalające na zwiększenie poziomu jej bioróżnorodności, a także podnosi świadomość uczniów w tym zakresie.

Zmiany klimatyczne
Analizuje wpływ, jaki wywieramy na klimat poprzez nasz styl życia oraz to, jak nasze działania mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację.

Energia
Sugeruje, w jaki sposób wszyscy członkowie szkoły mogą współpracować na rzecz podnoszenia świadomości na temat problematyki energetycznej i zwiększenia efektywności zużycia energii w szkole.

Żywność
Zachęca młodzież, ich rodziców i całą społeczność do podejmowania odpowiedzialnych wyborów i działań związanych z żywnością, które chronią środowisko, promują prawa człowieka i służą poprawie jakości życia społeczeństwa – każdego dnia.

Światowe obywatelstwo 
Analizuje nasze prawa i obowiązki w skali krajowej, europejskiej i światowej oraz zachęca pracowników, uczniów i rodziców do zastanowienia się nad wpływem naszych nawyków konsumpcyjnych na pozostałe części świata.

Zdrowie i dobre samopoczucie
Zachęca szkoły do promocji zdrowia i dobrego samopoczucia młodzieży i ogółu społeczeństwa oraz do powiązaniu kwestii środowiskowych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.

Śmieci
Analizuje wpływ śmieci na środowisko naturalne i bada praktyczne sposoby zmniejszania i minimalizowania ilości śmieci wytwarzanych przez szkołę.

Morze i wybrzeże
Uczy dzieci o lokalnych i/lub światowych siedliskach przybrzeżnych i morskich, o tym, jak ludzie wpływają na te siedliska i co możemy zrobić, aby je chronić.

Tereny szkolne
Zachęca szkoły do przedstawienia dzieciom środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej w sposób praktyczny, oferując bezpieczne i potencjalnie ekscytujące możliwości kształcenia na świeżym powietrzu, które mogą stanowić uzupełnienie zajęć w klasie.

Transport
Sugeruje uczniom, pracownikom i władzom lokalnym podjęcie współpracy służącej podniesieniu świadomości w zakresie problematyki transportu i wypracowaniu praktycznych rozwiązań, które znacząco odmienią jakość życia uczniów.

Odpady
Analizuje wpływ odpadów na środowisko naturalne i bada działania mające na celu zminimalizowanie ilości odpadów, które wytwarzamy i usuwamy każdego dnia.

Woda
Stanowi wprowadzenie do zrozumienia jak ważna jest woda, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, oraz podnosi świadomość tego, jak proste działania mogą znacznie ograniczyć jej zużycie.