Image Alt

FEE EcoCampus i cele zrównoważonego rozwoju (SDG)

45707290_1885983201493703_8886731267538681856_n.jpg

Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych są globalnym planem działania na rzecz zapewnienia stałego rozwoju. Siedemnaście celów, które zostały zapoczątkowane w 2015 r., dotyczą najbardziej palących kwestii na świecie i mają na celu zmniejszenie ubóstwa, głodu i nierówności, a także degradacji środowiska naturalnego. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji to fundamentalny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, aby podnieść świadomość i umożliwić wszystkim dostęp do wiedzy bez względu na płeć, pochodzenie czy dochody.

 

Z racji na szeroki wachlarz dyscyplin jakie obejmują instytucje szkolnictwa wyższego, mogą one mieć duży wpływ na zrównoważony rozwój poprzez badania, innowacje, edukację i podejmowanie decyzji organizacyjnych. Z tego powodu rzeczywiście, można powiedzieć, że SDG nie zostaną osiągnięte bez instytucji szkolnictwa wyższego.

 

Dzięki naszemu programowi staramy się jak najlepiej wspierać ten plan działania i podchodzimy do zrównoważonego rozwoju w instytucjach szkolnictwa wyższego w sposób holistyczny z całą naszą instytucją – Metodologią 7-Step. W ten sposób wspieramy zasady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD – Education for Sustainable Development) i dostosowujemy się do celów zrównoważonego rozwoju:

 1. 1. Brak ubóstwa 

  FEE EcoCampus jest programem integracyjnym, który można dostosować do każdego kontekstu społecznego i kulturowego. Jest on wspierany przez program zachęcający do inwestowania w obszary polityki promujące zasady ochrony środowiska, społeczne i zarządzania (ESG – environment, social and governance), zapewniające sprawiedliwy handel i etyczne łańcuchy dostaw oraz tworzące integracyjne struktury dla studentów w trudnych warunkach materialnych, takie jak stypendia i pakiety pomocowe.

 2. 2. Zero głodu 

  Szereg tematów EkoCampusu w Europie Środkowo-Wschodniej promuje zdrowe odżywianie i zrównoważoną produkcję żywności. Wiele kampusów posiada ogrody, w których uczniowie mogą uczyć się technik zrównoważonego rozwoju, lokalnych produktów żywnościowych i znaczenia różnorodności biologicznej w rolnictwie. Ponadto zachęca się, aby kampusy zapewniały zrównoważony, pożywny i przystępny cenowo wybór na terenie kampusu, a także aktywnie działały na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności. Uczniowie i pracownicy mogą promować to poprzez kampanie na temat odpadów żywnościowych.      

 3. 3. Dobre zdrowie i dobre samopoczucie 

  Temat „Zdrowie i dobre samopoczucie w EkoCampusie” (FEE EcoCampus Health & Wellbeing Theme) promuje zdrowie i dobre samopoczucie studentów i szerszej społeczności oraz łączy kwestie środowiskowe ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Praca w kampusach tematycznych zapewnia dostęp do wolnych od hałasu terenów zielonych oraz przystępnych cenowo usług zdrowotnych, wpływa na dobre samopoczucie pracowników i studentów, promuje dbałość o zdrowie psychiczne, a także stosowanie dobrych praktyk w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Uczniowie i pracownicy mogą wspierać tę ideę poprzez kampanie, pomoc dla grup studenckich, integrację programów nauczania oraz współpracę z organizacjami i przedsiębiorstwami spoza kampusu.

 4. 4. Jakość edukacji 

  Metodologia FEE EcoCampus 7-Step jest potężnym narzędziem zapewniającym wysokiej jakości edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju we wszystkich instytucjach szkolnictwa wyższego, od kampusów studenckich, poprzez szkoły zawodowe, aż po studia magisterskie i doktoranckie. Takie podejście do instytucji zapewnia kompleksową implementację w obrębie całego kampusu oraz zaangażowanie wszystkich studentów.  Osiąga się to dzięki metodologii 7-Steps, ponieważ wymaga to aktywnej promocji i włączenia zrównoważonego stylu życia i rozwoju.

   

  Można to osiągnąć poprzez rozwijanie umiejętności wspólnego uczenia się, wspieranie nauki opartej na działaniu i skoncentrowanej na zintegrowanym rozwiązywaniu problemów. Obejmuje to rozwój myślenia systemowego poprzez interdyscyplinarne uczenie się i zachęcanie do ciekawości, przedsiębiorczości i współpracy międzyresortowej. Ponadto obejmuje to wyposażenie studentów w narzędzia w ramach ich dyscypliny w celu zrozumienia i pracy na rzecz SDG.

 5. 5. Równość płci 

  FEE EcoCampus działa na rzecz osiągnięcia równości płci dając wszystkim uczniom i nauczycielom równe prawo do uczestnictwa w Komitecie FEE EcoCampus i jego działaniach. Ponadto komitet powinien również dążyć do podnoszenia świadomości w zakresie globalnych kwestii związanych z równością płci. Może się to wiązać z podniesieniem tej problematyki poprzez kampanie, warsztaty i wyniki badań, jak również lokalnie poprzez organizację warsztatów akceptacji i integracyjnych polityk dotyczących płynności płci.

 6. 6. Czysta woda i warunki sanitarne 

  W ramach programu FEE EcoCampus studenci są uwrażliwieni na rozsądne korzystanie z wody i urządzeń sanitarnych. Temat „Woda” koncentruje się szczególnie na tym zagadnieniu poprzez wprowadzenie do znaczenia wody zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym oraz poprzez podnoszenie świadomości na temat tego, jak proste działania mogą znacząco ograniczyć zużycie wody. Podobnie włączenie tego tematu do inżynierii, nauk o środowisku i badań nad rolnictwem może pomóc studentom stać się ekspertami w zakresie zmian poprzez zaangażowanie się w opracowywanie rozwiązań zgodnych z kryteriami ONZ określonymi w SDG 6.

 7. 7. Przystępna cenowo i czysta energia 

  Program FEE EcoCampus promuje inicjatywy na rzecz oszczędności energii oraz innowacyjne rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii na uniwersytetach, w domach studentów i nauczycieli, a także w szerszej społeczności. Wszyscy członkowie instytucji pracują razem, aby podnieść świadomość na temat racjonalnego korzystania z energii, a także możliwości poprawy efektywności energetycznej. Studenci architektury, inżynierii, ekonomii i zarządzania mogą być aktywnie zaangażowani w ten proces i zdobywać wiedzę poprzez zmiany struktury instytucjonalnej na terenie kampusu, a nawet pomagać w tworzeniu nowych rozwiązań w zakresie czystej energii. Ponadto istnieje możliwość prowadzenia zrównoważonej polityki transportowej, zapewniającej niezbędną architekturę zachęcającą do korzystania z rowerów, transportu publicznego lub elektrycznych stacji ładowania.

 8. 8. Godna praca i wzrost gospodarczy 

  Program FEE EcoCampus wspiera i promuje poprawę świadomości w kwestii zrównoważonego rozwoju wśród studentów, które ma również coraz większe znaczenie w środowisku pracy. Poprzez wdrożenie programu studenci uczą się, jak przejąć kontrolę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i znaleźć odpowiednie do realizacji tego celu rozwiązania. Ich wiedza i doświadczenia zdobyte w ramach programu FEE EcoCampus mogą dalej rozbudzać ich zainteresowanie zatrudnieniem w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem i zwiększać ich szanse na rynku pracy.

 9. 9. Przemysł, innowacje i infrastruktura 

  Dzięki wdrożeniu programu FEE EcoCampus, innowacyjność w zakresie zrównoważonego rozwoju może zostać wzbogacona poprzez stworzenie możliwości przeprowadzania eksperymentów na zasadzie prób i błędów, a także innowacji i przedsiębiorczości we wszystkich szkołach i na wszystkich wydziałach. Ma to miejsce w programach inżynieryjno-naukowych poprzez opracowanie technicznych rozwiązań SDG, w kursach biznesowych poprzez opracowanie niekonwencjonalnych, okrągłych modeli biznesowych, w naukach politycznych poprzez opracowanie i analizę rozwiązań politycznych dla złożonych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Istotnie, wszystkie dyscypliny mogą być częścią tej zmiany. Kampus wspiera maratony projektowania, warsztaty i inne wydarzenia informacyjne zorientowane na rozwiązania, a także dalsze SDG 9.

 10. 10. Zmniejszone nierówności 

  FEE EcoCampus jest programem globalnym, pozwalającym na dostosowanie się do kultur, kontekstów narodowych i lokalnych. Dotychczas do programu przystąpiło 21 krajów, a międzynarodowa koordynacja FEE EcoCampus stale zachęca nowe kraje do udziału w programie w celu rozszerzenia sieci i zapewnienia wszystkim dostępu do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 11. 11. Zrównoważone miasta i społeczności 

  Poprzez włączenie tematów takich jak zrównoważone życie, gospodarka odpadami i odpowiedzialna konsumpcja do programu nauczania, uczniowie zdobywają wiedzę w jaki sposób zmniejszyć negatywny wpływ ich szkół na środowisko naturalne oraz ich osobisty styl życia. Poprzez promowanie odpowiedzialnego zachowania w środowisku kampusu uczniowie nauczą się również jak cenić i chronić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w swoich krajach oraz za granicą. Uniwersytety mają tu do odegrania wyjątkową rolę, ponieważ mogą one rozszerzać i dostarczać skutecznych rozwiązań światowych problemów opracowanych przez uniwersytet dla szerszej społeczności i przemysłu.

 12. 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja 

  Program FEE EcoCampus wspiera odpowiedzialną konsumpcję i produkcję w wielu obszarach. Konieczne jest stworzenie infrastruktury wspierającej zrównoważoną konsumpcję. Obejmuje to potencjalny zakaz stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, zachęcanie do stosowania kubków do kawy wielokrotnego użytku, segregacji śmieci i ich ponownego wykorzystania, a także tworzenie wyraźnie oznaczonych sposobów recyklingu. Zachęca to studentów do zastanowienia się nad ich nawykami konsumpcyjnymi oraz do rozwijania pomysłów i  potencjalnych rozwiązań na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów na swoich kursach, jak również programów informacyjnych dla studentów, które kształcą umiejętności jazdy na rowerze, maksymalnego zmniejszenia produkcji odpadów – tak zwanego „zero waste” i kursów zrównoważonego życia.

 13. 13. Działania na rzecz klimatu 

  Jako instytucje badawcze i edukacyjne, uniwersytety odgrywają zasadniczą rolę w opracowywaniu rozwiązań łagodzących zmiany klimatyczne i adaptacyjne, a także kształcących i inspirujących przyszłych ekspertów do wdrażania zmian zachowań, których potrzebuje świat. Obejmuje to edukację pozwalającą na prowadzenie zrównoważonej konsumpcji, dokonywanie wyborów zgodnych z zrównoważonym stylem życia i aktywne dzielenie się tym wszystkim, co robią. Kampus może również inicjować takie zmiany, odzwierciedlając je w swoich działaniach.

 14. 14. Życie pod wodą 

  Śmieci morskie i eksploatacja oceanów to dwie z najpilniejszych spraw XXI wieku, dlatego też jeden z tematów EkoCampusu w Europie Środkowo-Wschodniej opiera się w szczególności na środowisku morskim i przybrzeżnym. Studenci poznają źródła odpadów morskich i ich negatywny wpływ na florę i faunę morską. Kampusy FEE Eco robią to na przykład poprzez pozbywanie się paliw kopalnianych, opracowywanie planów zarządzania i opieki nad kampusem i otaczającymi go drogami wodnymi, instalowanie specjalnych odpływów w celu zminimalizowania zanieczyszczeń oraz zachęcanie studentów kierunków ścisłych związanych z morzem do informowania i angażowania większego kampusu w pilne kwestie.

 15. 15. Życie na lądzie 

  Program FEE EcoCampus promuje ochronę, odbudowę i efektywne wykorzystanie ekosystemów lądowych poprzez wiele działań opracowanych i wdrażanych przez Komitet Eco i studentów. Niektóre kampusy angażują się w ten temat, otwierając ogrody kampusowe, hodowlę pszczół, sadząc rośliny przyjazne dla pszczół lub uprawiając lasy.   Temat „Różnorodność biologiczna” aktywnie zachęca kampusy do integrowania, stymulowania wzrostu i dokumentowania różnorodności biologicznej na terenie kampusu.

 16. 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje 

  Sprawiedliwość i wartości demokratyczne są integralnymi elementami FEE EcoCampus. Poprzez Komitet EcoCampus uczniowie dowiadują się, jak działa demokratyczny proces decyzyjny i jak szanować poglądy i opinie innych. Jako złożone duże instytucje, kampusy mogą mieć na to duży wpływ w innych krajach poprzez swoją politykę wydatków i inwestycji. Certyfikacja FEE EcoCampus wymaga zatem, aby wykazywały się one determinacją w pracy z zamówieniami na produkty ekologiczne oraz zrównoważoną polityką inwestycyjną, która wyklucza inwestycje w przemysł zajmujący się paliwami kopalnymi, bronią lub handlem ludźmi.

 17. 17. Partnerstwa na rzecz realizacji celów 

  Program FEE EcoCampus zapewnia różnorodne możliwości łączenia się i partnerstwa zarówno z innymi FEE EcoCampus, jak i z organizacjami zewnętrznymi. Na poziomie krajowym i międzynarodowym program współpracuje z partnerami instytucjonalnymi i korporacyjnymi w celu opracowywania nowych projektów i wspierania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. FEE EcoCampus współpracuje między innymi z: Programem Środowiskowym Narodów Zjednoczonych (UN Environment Program) i ich Światowym Partnerstwem Uniwersytetów na rzecz Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (GUPES – Global Universities Partnership on Environment and Sustainability), UNESCO i Międzynarodową Fundacją na rzecz Programu Młodych Mistrzów (ISYMP – The International Foundation for the Young Master’s Program) oraz platformą edukacyjną „TheGoals.org”.