Image Alt

Jak to działa

Poziom międzynarodowy 

FEE EcoCampus to międzynarodowy program edukacji ekologicznej z udziałem kampusów z całego świata. Istnieją zatem krajowe organizacje, które zarządzają programem w każdym z uczestniczących krajów. Każda organizacja krajowa wyznacza swojego operatora krajowego, który jest odpowiedzialny za zarządzanie programem. Operator krajowy FEE EcoCampus zapewnia pomoc, informacje i ostatecznie dokonuje przeglądu postępów Kampusu, a także przyznaje certyfikat Zielonej Flagi.

Na kampusie: Metodologia Seven-Step 

Każdy kampus musi wyznaczyć jedną lub więcej osób, które będą trzymać pieczę nad realizacją programu na kampusie i wdrażać metodologię Seven-Step.

 

Metodologia Seven-Step jest projektem określającym program, który powinien być realizowany krok po kroku w celu uzyskania, cenionej na całym świecie, nagrody Zielonej Flagi. Metodologia i program mają być wystarczająco elastyczne, aby pomieścić każdy kampus, a każdy krok powinien być wdrożony tak, aby odpowiadał możliwościom kampusu w miejscu jego wdrożenia.

1: Komitet ds. ekologii 

Pierwszym krokiem w ramach programu FEE EcoCampus jest powołanie Komitetu EcoCampus w ramach struktury organizacyjnej instytucji. Może to być związane z utworzeniem Związku Studentów i/lub Towarzystwa Ekologicznego lub może stać się oficjalnym komitetem ustawowym w ramach kolegium. Przewodniczący i wiceprzewodniczący powinni mieć dostęp do kierownictwa najwyższego szczebla.

 

Komitet FEE EcoCampus powinien być jak najbardziej reprezentatywny dla całej organizacji. W jego skład powinni wchodzić przede wszystkim studenci (stanowiący większość członków komitetu, o ile to możliwe), a także pracownicy akademiccy i naukowi, członek zarządu lub organu zarządzającego oraz pracownicy niebędący nauczycielami; w szczególności kierownictwo obiektów, zarządzający stołówką/restauracją, zakupami oraz inni zainteresowani członkowie kampusu i społeczności lokalne.

 

Celem komitetu jest kierowanie programem FEE EcoCampus  na wszystkich jego etapach. Jest on siłą napędową programu i powinien zapewnić realizację pozostałych działań.

 

Celem Komitetu FEE EcoCampus jest: 

– Upewnienie się, że poglądy wszystkich członków społeczności kolegialnej zostaną wysłuchane i uwzględnione.

– Zapewnienie pomyślnego przyjęcia i wdrożenia pozostałych sześciu etapów programu.

– Przekazanie studentom odpowiedzialności i pewności, że ich pomysły są wartościowe.

– Utrzymanie ciągłości programu w dłuższej perspektywie.

– Powiązanie społeczności kampusu z lokalną społecznością i zewnętrznymi udziałowcami.

2: Przeprowadzenie analizy środowiskowej

Celem analizy środowiskowej jest określenie wyjściowej sytuacji zrównoważonego rozwoju w kampusie. Wyniki wykorzystywane są do opracowania planu działania. Środowisko powinno być postrzegane w szerszym znaczeniu, tak aby obejmowało wszystkie aspekty społeczne i ekonomiczne. Analiza pomaga ustalić, czy zmiana jest konieczna, pilna czy też nie. Pomaga również w ustalaniu realistycznych celów i monitorowaniu ich wdrażania.

 

Przegląd powinien również obejmować sposób, w jaki badania prowadzone przez instytucję lub wydział mogą przynieść korzyści szerszej społeczności i zawierać odniesienie do tego, w jaki sposób uniwersytet może, lub już działa, na rzecz realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Analiza środowiskowa może również stać się procesem kształcenia się uczestnika, umożliwiającym Komitetowi EcoCampus zaangażowanie większej liczby osób na wczesnym etapie bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy.

3: Plan działania 

Informacje zdobyte w oparciu o analizę środowiskową są wykorzystywane do określenia najważniejszych obszarów i stworzenia odpowiedniego planu działania. Będzie on zawierał nie tylko inicjatywy związane z kampusem i jego wydziałami, ale także to, w jaki sposób może on lepiej zaangażować się w pomoc na rzecz społeczności.

 

Planowanie działań obejmuje:  

– wyznaczanie osiągalnych i realistycznych celów za pomocą mierzalnych wskaźników.

– ustalanie terminów realizacji

– poprawa efektów działalności środowiskowej w problematycznych obszarach

– wyszczególnienie szeregu uzgodnionych działań

– listowanie poszczególnych terminów realizacji planowanych celów

– szczegółowa alokacja obowiązków w odniesieniu do każdego działania.

 

Plany działania powinny:  

– nawiązywać do nauki w kampusie

– wykazywać wszelkie implikacje kosztowe

– określić ustalenia dotyczące monitorowania i oceny.

 

Plan działania powinien być regularnie nadzorowany i na bieżąco korygowany odpowiednio do późniejszych wyników płynących z monitoringu i oceny.

4: Monitorowanie i ocena 

Monitorowanie i ocena są wykorzystywane do analizy postępów w osiąganiu celów określonych w planie działania oraz do identyfikacji obszarów, które wymagają dalszych działań naprawczych. Monitorowanie i ocena zwiększają również świadomość całej uczelni poprzez podkreślanie sukcesów podjętych działań. Powinny być one rozwijane równolegle z planem działania.

 

Monitorowanie ma kluczowe znaczenie dla wskazania w planie działania obszarów, które można udoskonalić i zmodyfikować. Pomaga to w osiąganiu lepszych wyników i dostarcza informacji zwrotnych, pozwalających na odpowiednie dostosowanie dalszych działań i wyznaczania nowych celów. Upewnij się, że cały kampus jest świadomy Twoich postępów, wyświetlając wszystkie wyniki.

5: Nawiązanie do nauki w kampusie 

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem zgłębiane podczas studiów dyplomowych, powinny mieć wpływ na sposób funkcjonowania całej uczelni. W ramach FEE EcoCampus istnieją możliwości tworzenia powiązań edukacyjnych w zakresie wielu przedmiotów na wielu poziomach. Na podstawie analizy środowiskowej należy sporządzić mapę programu nauczania, aby sprawdzić, jak i gdzie edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju już istnieje lub może być lepiej powiązana z obecnie realizowanymi kursami. Program FEE EcoCampus może być również katalizatorem do zaangażowania się w badania i problematykę zrównoważonego rozwoju wśród społeczności wokół kampusu.

Istnieje wiele korzyści dla kampusu w angażowaniu się w tego typu naukę. Rozwija on analityczne uczenie się, oparte na  rozwiązywaniu problemów, przynoszące rzeczywiste efekty. To z kolei zapewnia studentom cenne atrybuty absolwentów, a także życiowe doświadczenia. Program FEE EcoCampus powinien być zintegrowany poprzez jak największą liczbę przedmiotów i kursów oraz powinien być wykorzystywany do informowania społeczności kampusu na temat problematyki środowiskowej i bieżących działaniach. Ostatecznie absolwenci placówki edukacyjnej, zaangażowani w program FEE EcoCampus, powinni być świadomi kroków, jakie mogą zostać podjęte, aby upewnić się, że są oni świadomi konieczności dbania o środowisko w trakcie swojej przyszłej kariery zawodowej.

6: Informowanie i zaangażowanie 

Celem etapu Informowania i Zaangażowania jest rozpowszechnienie przesłania Komitetu EcoCampus w całym kampusie i w szerszej społeczności poprzez stałą komunikację i reklamę. Do realizacji tego programu można wykorzystać kampusowy „Zielony Tydzień”, okresowe „Dni Akcji” lub inne kampanie prowadzone przez studentów i pracowników. Zielony środek masowego przekazu lub platforma mediów społecznościowych podsumowująca wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem na terenie kampusu również mogłyby być sposobem informowania i angażowania.

Udział szerszej społeczności może przynieść obustronne korzyści. Sąsiedzi, lokalne przedsiębiorstwa, szkoły i władze lokalne mogą być zachęcani do udzielania wskazówek i wsparcia praktycznego. Istotnym jest dopilnowanie, aby działania i wydarzenia organizowane w ramach programu FEE EcoCampus były odpowiednio nagłaśniane. Ułatwia to osiągnięcie maksymalnego udziału różnych zaangażowanych grup.

7: Zielona karta 

Zielona karta jest zasadniczo przewodnikiem „O tym jak tu działamy…” dotyczącym zarządzania środowiskiem na miejscu. Może ona zawierać politykę ochrony środowiska, ale generalnie powinna być zwięzłym przewodnikiem po tym, jak problemy środowiskowe są rozwiązywane w kampusie.

 

Zielona flaga 

Międzynarodowa Zielona Flaga zostanie przyznana kampusom, które ukończą wszystkie niezbędne elementy programu FEE EcoCampus. Jest ona globalnym symbolem pozytywnych działań na rzecz środowiska i społeczeństwa.