Image Alt

Siedem kroków

SIEDEM KROKÓW W KIERUNKU EKO-SZKOŁY

Metodologia siedmiostopniowych Eko-szkół to seria starannie opracowanych metod pomagających szkołom zmaksymalizować skuteczność ich celów. Metoda ta obejmuje znaczne zróżnicowanie osób ze społeczności szkolnej, przy czym uczniowie odgrywają w tym procesie zasadniczą rolę.

Najważniejszym aspektem, o którym szkoły powinny pamiętać, jest to, że każda szkoła jest inna, dlatego też bardzo ważne jest, aby szkoła dostosowywała się do siedmiu etapów w zależności od okoliczności i sytuacji, a NIE próbowała dopasowywać szkoły do siedmiu etapów. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych punktów dotyczących poszczególnych kroków.

Etap 1: Utworzenie komitetu ds. ekologii

Komitet Eko-szkół jest siłą napędową procesu i będzie reprezentował poglądy całej szkoły. Najważniejsze cechy komitetu to między innymi:

 • Kierowany przez uczniów.
 • Jego zadaniem jest upewniać się, że cała szkoła wie o Eko-Szkołach i będzie otrzymywać regularne aktualizacje.
 • Akceptowalny skład: Uczniowie/nauczyciele/Zarządcy/Kadra nauczycielska (np. sekretarz, opiekun, sprzątaczka)/rodzice/członkowie zarządu/zainteresowani i zaangażowani członkowie szerszej społeczności.
 • Komitet Eko spotyka się regularnie w celu omówienia działań środowiskowych i społecznych na rzecz szkoły.

 

2: PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SUSTAINABILITY AUDIT)

Przeprowadzenie Audytu Zrównoważonego Rozwoju pomaga szkole przeanalizować jej obecny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

 • Celem jest zbadanie kwestii środowiskowych i socjalnych w szkole/społeczeństwie.
 • Wszystkie główne tematy powinny być poddawane corocznemu przeglądowi (szkoła może wybierać również inne obszary zainteresowań, które są bardziej adekwatne do jej obecnych potrzeb i odpowiednio opracowywać stosowne listy kontrolne).
 • Upewnij się, że szersza społeczność szkolna współpracuje jak najściślej z Komitetem Eco w celu przeprowadzenia oceny. Istotne jest, aby jak najwięcej uczniów uczestniczyło w tym procesie.
 • Efekty przeprowadzonego przez ciebie audytu zrównoważonego rozwoju będą stanowić podstawę twojego planu działania.

3: Plan działania

Plan działania jest podstawą pracy Eko-szkoły i powinien zostać opracowany z wykorzystaniem wyników uzyskanych podczas audytu zrównoważonego rozwoju.

 • Skorzystaj z audytu zrównoważonego rozwoju, aby wyznaczyć priorytetowe obszary w Twojej szkole. Dla utrzymania łatwości zarządzania audytem sugerujemy skupienie się na nie więcej niż trzech tematach jednocześnie.
 • Stwórz plan działania w celu rozwiązania lub poprawy tych problemów. Powinien on zawierać: niezbędne zadania, osoby odpowiedzialne i ramy czasowe dla działań, aby osiągnąć swoje cele.
 • Spraw, aby Twój plan działania był rozsądny (szczegółowy, mierzalny, osiągalny, realistyczny i aktualny).
 • Jak w przypadku każdego z aspektów procesu Eko-szkół, uczniowie powinni być w jak najbardziej zaangażowani w formowanie planu działania.

4: Monitorowanie i ocena

Aby dowiedzieć się, czy udaje Ci się osiągnąć cele określone w Twoim planie działania, powinieneś monitorować i mierzyć swoje postępy.

 • Jak zawsze, uczniowie powinni być odpowiedzialni za prowadzenie działań monitorujących tam, gdzie to możliwe.
 • Wyniki monitoringu powinny być regularnie aktualizowane i prezentowane dla całej szkoły.
 • Stosowane metody monitorowania będą zależeć od celów i kryteriów pomiaru ustalonych w planie działania w odniesieniu do tematów, którym chcesz się przyjrzeć oraz wieku i umiejętności uczniów i innych osób, które je przeprowadzają.
 • Ocena wynika z obserwacji. Analiza skuteczności Twoich działań pozwoli Ci wprowadzić zmiany do swojego planu działania, jeśli będą konieczne.

5: Praca w ramach programu nauczania

Oprócz zwiększenia statusu programu, połączenie działalności Eko-szkół z programem nauczania gwarantuje, że Eko-szkoły stają się integralną częścią społeczności szkolnej.

 • Włączenie programu Eko-szkół do planu nauczania może nastąpić bezpośrednio poprzez ukierunkowane zajęcia lub innowacyjne metody nauczania.
 • Uczniowie z całej szkoły powinni uzyskać wiedzę na temat tego, jak w realnym życiu rozwiązywane są kwestie środowiskowe i społeczne.

6: Informuj i angażuj się.

Zabieramy wszystkich na pokład! Działania nie powinny ograniczać się tylko do szkoły: uczniowie powinni zabierać pomysły do domu i wprowadzać je w życie.

 • Istotne jest, aby cała szkoła była zaangażowana w program Ekoszkół, a społeczność lokalna była tego świadoma.
 • Sposobami przekazywania informacji opinii publicznej na temat swojej pracy mogą być: zgromadzenia szkolne, tablice ogłoszeń szkolnych, biuletyny szkolne, strony internetowe, przedstawienia szkolne, pokazy mody inspirowane zagadnieniami środowiskowymi i społecznymi, listy do przedsiębiorstw i korporacji, prasa lokalna i ogólnokrajowa, radio i telewizja itp.
 • Światowe Dni Działania

7: Stwórz kod ekologiczny

Oświadczenie symbolizujące zaangażowanie szkoły na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 • Powinien być zapadający w pamięć i znany wszystkim w szkole.
 • Format jest elastyczny, może to być piosenka, rysunek, model, wiersz itp.
 • Eko-Kodeks powinien zawierać listę głównych celów Planu Działań.
 • Istotne jest, aby uczniowie odgrywali kluczową rolę w rozwoju Kodeksu Eko, ponieważ da im to większe poczucie odpowiedzialności wobec wartości, które on reprezentuje.
 • Treść Kodeksu Eko powinna być systematycznie weryfikowana w celu zapewnienia, że nadal odzwierciedla cele i zadania szkoły w zakresie ekologii.
 • Kodeks ekologiczny powinien być eksponowany w widocznym miejscu w całej szkole.

Zielona Flaga

Zazwyczaj po dwóch latach wdrażania programu i osiągnięciu wysokiego poziomu zgodności z wyżej opisanymi siedmioma krokami (czasami stosuje się również obowiązkowe kryteria krajowe), szkoły mogą ubiegać się o Zieloną Flagę.

Przed otrzymaniem pierwszej Zielonej Flagi szkoły muszą zostać ocenione poprzez wizytację. Po zdobyciu pierwszej nagrody możliwy jest wybór innych metod oceny, jednak wizytacja jest rekomendowana. Ocena powinna być przeprowadzana corocznie.